Over het kindcentrum

In het kindcentrum wordt gewerkt volgens één didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie teneinde kinderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen.

Eén team

Binnen het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers werken de medewerkers van de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de basisschool als één team samen aan de ontwikkeling van kinderen. Doel is een vloeiende overgang, één pedagogisch klimaat en één doorgaande leerlijn. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar de naschoolse activiteiten en naar het voortgezet onderwijs.

Binnen het kindcentrum is ruimte voor meerdere levensbeschouwelijke richtingen. Er werken leerkrachten die met kinderen hierover in gesprek kunnen gaan, waardoor een respectvolle ontmoeting tussen culturen en overtuigingen mogelijk is.

Doorgaande lijnen

Het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In de peutergroep zijn kinderen welkom vanaf 2,3 jaar tot 4 jaar. Hier worden kinderen gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling . Er wordt veel gespeeld en er is veel aandacht voor taalontwikkeling. Als kinderen 4 jaar worden, is er een vloeiende overgang naar de basisschool. Er is een overdracht tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht. Vanuit de basisschool is er een verbinding naar de buitenschoolse opvang en de naschoolse activiteiten en naar het voortgezet onderwijs.

Alle medewerkers van het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers hanteren dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie teneinde kinderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen.

Van 2,3 tot 4 jaar

In de peuteropvang stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dezelfde thema’s staan centraal in de hele dagopvang, peutergroep en de jongste groepen van de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten richten themahoeken en verteltafels in. De peuters en kleuters werken vaak aan dezelfde thema’s en gaan samen op stap. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij al vroeg aan hun sociale ontwikkeling.

Van 4 tot 12 jaar

In de basisschool, de buitenschoolse opvang en de naschoolse activiteiten is er verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, spelen en ontspannen. Thema’s en activiteiten sluiten op elkaar aan.